TECHNOLOGY UPDATE :

ผลการประชุมคณะกรรมการ ทีโอที ครั้งที่ 4/2551

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ โฆษกคณะกรรมการ ทีโอที แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2551 ที่มี พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ ดังนี้

คณะกรรมการทีโอที เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง ทีโอที และ ทรู คอร์ป เพื่อให้เกิดการใช้โครงข่ายและการพัฒนาการให้บริการร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้วันลงนามจะมีการกำหนดกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบันทึกความเข้าใจร่วมกันนี้จะเป็นแนวทางกว้างๆ และ ทีโอที มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกรายเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจร่วมกันดังกล่าว จะมีเงื่อนไขต่อท้ายว่าจะไม่ก้าวก่ายสัมปทานเดิมที่มีอยู่ และจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ทีโอที ในอนาคต จึงเชื่อว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ทีโอที ในเร็ววันนี้ ก็จะไม่มีผลกระทบบอร์ดได้มีการแต่งตั้ง กรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน คือ คุณจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงไอซีที แทน คุณกิตติ ตีรเศรษฐ และ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการในส่วนของกระทรวงไอซีทีที่ได้ลาออกไป

ทั้งนี้การแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กลับมาเป็นกรรมการ เพราะการแต่งตั้ง ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เป็นการแต่งตั้งทดแทนในตำแหน่งของ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท คณะกรรมการ ทีโอที รับทราบหนังสือจาก กสท. เสนอขายหุ้นในกิจการร่วมค้าไทยโมบาย และเอซีที ให้กับ ทีโอที ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท แบ่งจ่าย 5 ปี ซึ่งได้ให้ฝ่ายบริหารไปจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอให้บอร์ดพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

และคณะกรรมการ ทีโอที ยังได้ให้ความเห็นชอบการขอทดลองให้บริการ บอร์ดแบนด์เพาเวอร์ไลน์ วงเงิน 300,000 บาท กับลูกค้าภาคธุรกิจ ระยะเวลาทดสอบ 6 เดือน ทั้งนี้บริการบอร์ดแบนด์เพาเวอร์ไลน์จะเป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในอาคาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: