TECHNOLOGY UPDATE :

ปัญญาประดิษฐ์ของ Google ทำนายเวลาเสียชีวิตของผู้ป่วยได้แม่นยำกว่า 90%

ข่าวไอที Google พัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ Deep Learning สร้างโมเดลเพื่อการทำนายว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาใด โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยมาใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้จากการทดสอบในหลายโอกาสพบว่าการทำนายมีความแม่นยำราว 90%

การทำนายเวลาเสียชีวิตนี้ไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตว่าคนเราจะจบชีวิตลงในอีกกี่ปีข้างหน้า แต่งานวิจัยนี้จำเพาะใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการหนัก โดยมีทั้งการทำนายว่าผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลนานขนาดไหน, โอกาสที่ผู้ป่วยจะต้องกลับเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำอีกมีมากแค่ไหน รวมทั้งความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาใดที่เป็นไปได้มากที่สุด

โครงข่ายประสาทเทียมของ Google จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสัญญาณชีพและประวัติการรักษา จากนั้นมันจะสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และนำข้อมูลลำดับเหตุการณ์ของสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนมาเรียบเรียงกันตามลำดับเวลาจนได้เป็นข้อมูลสำหรับเทรน Deep Learning และทำให้มันสามารถทำนายอนาคตของผู้ป่วยได้

Google ใช้ข้อมูลของผู้ป่วย 194,470 ราย เพื่อเทรนปัญญาประดิษฐ์ และใช้มันทดสอบกับข้อมูลผู้ป่วย 21,751 ราย โดยมีรวบรวมข้อมูลและการทดสอบกับข้อมูลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาล 2 แห่ง โดยมีผลการทดสอบที่น่าสนใจดังนี้


การเสียชีวิต

ในตอนที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัว ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำนายได้ว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตในช่วงใดได้ถูกต้องประมาณ 90% แต่หลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครบ 24 ชั่วโมงแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ของ Google สามารถทำนายเรื่องนี้ได้แม่นยำถึง 95% สำหรับกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลแรก และถูกต้อง 93% สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ 2 ที่ทำการทดสอบ

การกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ

ปัญญาประดิษฐ์จะทำการทำนายว่าผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านนั้นจะมีโอกาสที่ต้องกลับมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซ้ำอีกครั้งในช่วงระยะเวลา 30 วันหรือไม่ โดยหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาครบ 24 ชั่วโมงแรก ปัญญาประดิษฐ์ได้รวบรวมข้อมูลและทำนายได้ว่าผู้ป่วยจะได้กลับบ้านแล้วต้องกลับมารักษาซ้ำได้ถูกต้อง 74% และ 73% สำหรับกลุ่มผู้ป่วยใน 2 โรงพยาบาลทีทำการทดสอบ และหากเป็นการทำนาย ณ วันที่ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้กลับบ้านจริง ผลการทำนายจะแม่นยำเพิ่มขึ้นเป็น 77% และ 76%

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำนายจำนวนวันที่ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ (นับเฉพาะการทำนายที่จำนวนวันเกิน 7 วัน) โดยหลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครบ 24 ชั่วโมงแรกแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ของ Google สามารถทำนายจำนวนวันที่ต้องใช้เพื่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้แม่นยำ 86% และ 85% สำหรับผู้ป่วยใน 2 โรงพยาบาลที่ทำการทดสอบ

เป้าหมายการใช้ประโยชน์ปัญญาประดิษฐ์ที่ Google พัฒนาขึ้นมานี้ก็เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีการเตรียมการรักษาและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

ที่มา : https://www.blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: