TECHNOLOGY UPDATE :

Google Translate เพิ่มการแปลด้วย Deep Learning

ข่าวไอที Google Translate ประกาศอัพเดต โดยเพิ่มการแปลภาษาแบบออฟไลน์สำหรับแอปมือถือด้วย Neural Machine Translation ใน 59 ภาษา ที่ทำให้การแปลระดับประโยคถูกต้องมากขึ้น (จากที่แปลเป็นคำ) ซึ่งปัจจุบันวิธีการนี้มีใช้แล้วอยู่ในแบบออนไลน์ แต่ในระดับออฟไลน์ยังไม่มี

Google Translate เพิ่มการแปลด้วย Deep Learning
59 ภาษาที่รองรับออฟไลน์ด้วย NMT ซึ่งรวมทั้งภาษาไทยด้วย มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ แอฟริกัน, แอลเบเนีย, อาหรับ, เบลารุส, บังคลาเทศ, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีน, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, คุชราติ, เฮติ, ครีโอล, ฮิบรู, ฮินดู, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, นาทาน้า, เกาหลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มาเลเซีย, มอลตาฐี, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวะเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวาฮิลี, สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน ,อูรดู เวียดนาม และเวลส์

กูเกิลบอกว่าขนาดไฟล์สำหรับแต่ละภาษาอยู่ที่ 35-45 MB เท่านั้น

ที่มา : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: