Facebook Twitter
gPlus 

Mu Space ของไทยใช้งานดาวเทียมได้แล้ว


ข่าวไอที วันนี้ บริษัท Startup แห่งแรกของประเทศไทย Mu Space ประกาศว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตดาวเทียมจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ช่วยให้บริษัท สามารถใช้งานดาวเทียมและให้บริการดาวเทียมเหล่านี้ได้จนถึงปี พ.ศ.2575 Mu Space เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวนี้นั่นเอง

บริษัท Mu Space ของไทย สามารถใช้งานดาวเทียมได้แล้ว
ก่อนหน้านี้เราเคยกล่าวถึง M Space เนื่องจากเป็นบริษัทที่สาม (และเป็น บริษัทแรกของเอเชียแปซิฟิก) เพื่อสามารถใช้ช่องใส่จรวด Glenn ของ Blue Origin Blue Origin ของ บริษัทจรวด Jeff Bezos และ New Glenn ยังอยู่ภายใต้การพัฒนา ใบอนุญาตนี้หมายความว่า Mu Space ได้ก้าวข้ามอุปสรรคด้านกฎระเบียบอื่นๆ ในการแสวงหาบริษัทแบรนด์ใหม่และทำงาน

มีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ได้และคนเหล่านี้มักอยู่กึ่งกลางใน Mu Space หวังที่จะเติมช่องว่างโดยการให้ทางเลือกในพื้นที่ชนบทที่ บริษัทโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ใส่ใจที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ บริษัทยังหวังให้การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แก่ลูกค้าในเอเชียภายใน 10 ปีข้างหน้า

กลับขึ้นด้านบน