Facebook Twitter
gPlus 

สร้างนวัตกรรม สู่การประกอบการยุค 4.0


ข่าวไอที สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านนวัตกรรมองค์กร และอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัล เข้าร่วม "โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for innovation)สู่การประกอบการยุค 4.0" ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร ให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศและส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศต่อไป

เชิญเข้าร่วม โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม สู่การประกอบการยุค 4.0
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เพื่อช่วยกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และแผนแม่บทด้านนวัตกรรม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม การวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมขององค์กร ผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อยกระดับนวัตกรรม การให้คำปรึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำและตรวจสอบแผนแม่บทนวัตกรรม ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

สามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมได้ที่ www.ftpi.or.th/event/15926สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 455,457-458 (พรพิมลพรรณ , นันทนา, รัตน์พิไล) หรือ E-mail pornpimolphan@ftpi.or.th, nuntana@ftpi.or.thและ ratpilai@ftpi.or.th

ไม่พบข้อมูล
กลับขึ้นด้านบน