TECHNOLOGY UPDATE :

TOT คว้ารางวัล Certified การปรับปรุงคุณภาพระบบจ่ายไฟ

ข่าวไอที บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสนอผลงานในงาน Thailand Kaizen Awards 2016 ของสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


TOT
ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตซึ่งขยายผลไปสู่การผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และ

กึ่งอัตโนมัติ และเพื่อพัฒนาผลจากด้านการปรับปรุงการทำงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลงานปรับปรุงคุณภาพระบบจ่ายฟ้าให้อุปกรณ์ DSLAM เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียร ซึ่งเป็นผลงานของนายอินทพันธ์ หงษ์ทอง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Certified โดยเป็นหนึ่งใน 30 ผลงาน ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารการตลาด บมจ. TOT เปิดเผยว่า บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และตรงกับความต้องการ โดย TOT ได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการ TOT Service SoP : Standard Operation of Procedure การจัดโครงการแข่งขัน "สุดยอดทักษะฝีมือ TOT " ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานช่างฝืมือโทรคมนาคมให้กับอุตสาหกรรม การจัดประกวดผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัย พัฒนา งานนวัตกรรม และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการขององค์กรในภาพรวม โดยจะมีการประกวดใน 3 ด้าน คือด้าน Hardware ด้าน Software และด้านกระบวนการดำเนินการปฏิบัติงาน (Operational Process) รวมถึงการเข้าร่วมงาน Thailand Kaizen Awards เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ นับเป็นความสำเร็จในอีกขั้นของการปรับปรุงคุณภาพการทำงานที่เป็นรูปธรรมให้ดีขึ้นด้วยเทคนิค Kaizen โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้คัดเลือกผลงานปรับปรุงคุณภาพระบบจ่ายฟ้าให้อุปกรณ์ DSLAM ของนายอินทพันธ์ หงษ์ทอง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร ในการแก้ไขปัญหาเรื่องกระแส ไฟฟ้าไม่เสถียร ไฟฟ้าดับบ่อย ดับเป็นระยะเวลานานจนซึ่งเครื่องสำรองไฟ หรือ แบตเตอรี่สำรองก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยการนำ Battery รถยนต์ 12V DC 40A มาพัฒนาเป็นระบบเก็บไฟฟ้าสำรองให้กับอุปกรณ์ DSLAM และสร้างชุด Control ควบคุม ในการตัดต่อเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองให้อุปกรณ์ DSLAM ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-10 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าการใช้เครื่องสำรองไฟหรือแบตเตอรี่สำรองทั่วไป ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Certified โดยเป็นหนึ่งใน 30 ผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ในงาน Thailand Kaizen Awards 2016 ของสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เนื่องจากเป็นผลงานที่มีแนวคิดเป็นตรรกะ มีความคิดสร้างสรรค์แบบเรียบง่าย ลงทุนน้อย และเห็นผลชัดเจนตามแนวทางของ Kaizen

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารการตลาด บมจ. TOT เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผลงานปรับปรุงคุณภาพระบบจ่ายฟ้าให้อุปกรณ์ DSLAM เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ TOT ได้นำผลงานดังกล่าวไปขยายเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายใน TOT ได้นำไปพัฒนาปรับใช้ภายในหน่วยงาน รวมถึงได้จัดทำเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ใน TOT KBS เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานภายในองค์กรนำไปใช้งานได้เพื่อเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้า ทั้งนี้ผลงานปรับปรุงคุณภาพระบบจ่ายฟ้าให้อุปกรณ์ DSLAM TOT จะได้ดำเนินการขอจดสิทธิบัตรในนาม TOT ต่อไป

สำหรับ Kaizen เป็นเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพประเภทหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

ด้วยตัวพนักงานเอง ก่อให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้น และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งผลงานปรับปรุงคุณภาพระบบจ่ายฟ้าให้อุปกรณ์ DSLAM จัดเป็นผลงานการปรับปรุงคุณภาพ Kaizen ประเภท Suggestion System

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: