TECHNOLOGY UPDATE :

ทีโอที ภูมิใจทำโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสังคมไทยยั่งยืน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านปางพระราชทาน จ.เชียงราย หนึ่งในพื้นที่ให้บริการของโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมที่ กทช. มอบหมายให้ ทีโอที ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ห่างไกลและผู้ด้อยโอกาสรวม 25,878 เลขหมายใน 50 จังหวัด โดยมี พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางประชาชนและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานจำนวนมาก ประธานทีโอทีเผยสุดภูมิใจและขอบคุณ กทช. ที่ให้โอกาสได้ทำงานรับใช้สังคมไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือ Universal Service Obligation หรือ USO ว่า กทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการ เพื่อให้มีบริการสื่อสารพื้นฐานสำหรับประชาชนในชนบทและชุมชนด้อยโอกาสอย่างเพียงพอในราคาค่าบริการที่สามารถจ่ายได้ หากผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องนำส่งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมก่อนหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 4 ให้กับกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อนำไปจัดให้มีบริการ USO ต่อไป

คณะกรรมการ ทีโอที ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการนี้เต็มที่ และขอบคุณ กทช. ที่มอบโครงการนี้ให้ ทีโอที ดำเนินการ และนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่ได้สนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสใช้โทรศัพท์อย่างพอเพียง ทั้งยังเป็นการสานต่อเจตนารมย์ของการก่อตั้งองค์กรในปี 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระบรมราชองค์การตราพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยระบุภาระหน้าที่ “ ให้จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ”

นายระเฑียร ศรีมงคล โฆษกคณะกรรมการ ทีโอที เผยว่า การที่ ทีโอที เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 กทช.ได้เห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปีตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2549 จนถึง 5 กันยายน 2552 โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการดังนี้

1. ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะอย่างน้อย 2 เลขหมายต่อ 1 หมู่บ้าน จำนวน 4,327 หมู่บ้าน รวม 8,654 เลขหมาย โดยแบ่งเป็นโทรศัพท์สาธารณะแบบมีผู้ดูแล 1 เลขหมาย และโทรศัพท์สาธารณะ 1 เลขหมาย

2. ติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะอย่างละ 1 เลขหมาย รวม 2 เลขหมายในสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม จำนวน 2,702 แห่ง รวม 5,404 เลขหมาย

3. มอบบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชราที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 100 บาท/ เดือน/ คน จำนวน 700,000 คน/เดือน เป็นระยะเวลา 30 เดือน

4. ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะอย่างน้อย 1 เลขหมาย ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร ของชุมชนผู้มีรายได้น้อย ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ครัวเรือน จำนวน 1,820 เลขหมาย

5. ติดตั้งโทรศัพท์และบริการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามระเบียบคณะกรรม-การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดย ตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544 จำนวน 6,500 เลขหมาย ดังนี้ โทรศัพท์สาธารณะ Wheelchair (ผู้พิการนั่งรถเข็น) 500 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้พิการทางสายตา (ตาบอด) 500 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน(หูหนวก) 500 เลขหมาย และโทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (หูตึง) 5,000 เลขหมาย

6. จัดให้มีการช่วยเหลือในการใช้บริการโทรคมนาคมบางประเภทหรือบางลักษณะแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมไม่เกิน 3,500 เลขหมาย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ในด้านผลการดำเนินงานพบว่า ทีโอที ได้เร่งดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั่วประเทศแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 60 ของโครงการ โดยนำระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับการให้บริการในแต่ละพื้นที่มาให้บริการเนื่องจากแต่ละแห่งพื้นที่ห่างไกลและมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ ทีโอที ได้นำมาใช้ในโครงการแต่ละแห่งจะขึ้นกับสภาพพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อให้ได้คุณภาพการบริการประชาชนที่ดี โดยได้นำทั้งระบบข่ายสายหลัก โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม IP Star และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 470 MHz มาใช้ให้บริการในโครงการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล ระบบสื่อสัญญาณดาวเทียมเป็นระบบหลักที่ใช้ในโครงการนี้ ที่ผ่านมายอมรับการดำเนินงานมีความล่าช้าบ้าง จากความล่าช้าในการจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม ทีโอที แซทเทินไลท์ ซึ่งขณะนี้จัดหาได้เรียบร้อยแล้ว และจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายชุมชนทำให้ต้องรอขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง ขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วทำให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจแล้วเสร็จทันตามแผนในปี 2552 นี้แน่นอน

พื้นที่ที่ ทีโอที ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใน 50 จังหวัดทั่วประเทศประกอบด้วย นครหลวง ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ภาคกลาง กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง นครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย อุบลราชธานี ยโสธร อุดรธานี สุรินทร์ หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร อำนาจเจริญ ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ลำปาง น่าน แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ชัยนาท ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร ปัตตานี กระบี่ สตูล ยะลา ระนอง ภูเก็ต ภาคตะวันออก จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ตราด

นายวรุธ สุวกร รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เผยถึง การดำเนิน-การในส่วนของจังหวัดเชียงรายมีแผนการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะรวม 432 เลขหมาย การเปิดบริการให้ กับประชาชนที่หมู่บ้านปางพระราชทาน ทีโอที ได้นำสื่อมวลชนเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการในวันนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แม้จะอยู่ห่างไกลโดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง พื้นที่หมู่บ้านปางพระราชทานอยู่ในหุบเขา มีประชากร 600 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าไทลื้อและไทยใหญ่ที่ต้องการการติดต่อสื่อสารข้ามประเทศไปยังประเทศพม่าโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การใช้โทรศัพท์สาธารณะจะทำให้ค่าใช้จ่ายของชาวบ้านถูกลง และระบบสัญญาณก็มีความชัดเจนเนื่องจากใช้ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม IP STAR และใช้แผง Solar Cell เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งระบบนี้จะมีความพร้อมมากที่สุดและเปิดใช้บริการได้รวดเร็ว

นอกจากการให้บริการในโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ทีโอทียังดำเนินการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นกิจการในทางธุรกิจการค้าหรือการแสวงหากำไรมาตลอดระยะเวลา 53 ปีเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่ห่างไกลในชนบทเป็นพันธะการให้บริการสาธารณะ (Public Service Obligation หรือ PSO) บริการ PSO ที่ ทีโอที ให้บริการจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย บริการเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานบริการโทรศัพท์สาธารณะในข่ายสาย บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทนอกข่ายสาย บริการเลขหมายพิเศษเพื่อให้บริการสาธารณะประโยชน์ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น บริการสอบถามข้อมูลของรัฐ 1111 บริการสอบถามเลขหมายโดยไม่คิดค่าบริการ โครงการจัดการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งนับเป็นภารกิจที่พนักงาน ทีโอที ทุกคน มีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยตลอดมา


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: