Facebook Twitter
gPlus 

Healthcare Technology Summit 2016 เดินหน้า Smart Health


ข่าวไอที : พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานและแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขและการแพทย์ "Healthcare Technology Summit 2016" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 2559 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ว่า "งานนี้เป็นการร่วมมือกันของสามหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) อีกทั้งยังมีผู้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะทำหน้าที่ในการเพิ่มประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล ด้านโรงพยาบาลจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการติดตามและวิเคราะห์ ก่อนที่จะมีการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกรณีที่อยู่นอกสถานพยาบาล จะสามารถใช้เครือข่ายไอซีทีในการสื่อสาร พูดคุยกับส่วนต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย และสามารถปฐมพยาบาลขั้นต้นได้ สำหรับผู้ป่วยเองก็จะได้รับประโยชน์ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่กระทรวงไอซีทีและ กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันจัดทำข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลของบุคคล ในส่วนข้อมูลพื้นฐานที่สามารถเปิดเผยได้ไว้ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกทางหนึ่ง"


Healthcare Technology Summit 2016 เดินหน้า Smart HealthHealthcare Technology Summit 2016 เดินหน้า Smart Health


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในส่วนของกระทรวงไอซีที จะรับผิดชอบในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่จะต้องมีการดำเนินการให้ทั่วถึง เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ส่วนกลางไปสู่ระดับ อำเภอ ตำบล และมีความเสถียรด้านการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของโครงข่าย เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลข่าวสารเป็นสำคัญ และทำให้กระทรวงสาธารณสุข สามารถรักษาพยาบาลได้ ด้วยการประชุมทางไกลผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) หรือมีการสื่อสารสองทาง ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงไอซีทีมีศูนย์การเรียนรู้

ไอซีทีชุมชนเป็นจุดรองรับที่จะวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะให้ครอบคลุมภายในสิ้นปีนี้อีก 10,000 จุด นอกจากนั้นในส่วนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการจัดทำระบบปฏิบัติการ (platform) ให้มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย

กลับขึ้นด้านบน