Facebook Twitter
gPlus 

Google Fact Check เปิดใช้งานแล้วทั่วโลก


สำหรับใครที่เล่นอินเทอร์เน็ต คงจะทราบดีเรื่องของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ ที่มีจำนวนมาก และความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวก็มีค่อนข้างน้อย ทาง Google เองก็ทราบถึงเรื่องนี้ดี จึงได้เปิดตัวบริการ Google Fact Check ผ่านทาง The Keyword เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆ และสามารถใช้งานได้พร้อมกันทั่วโลกอีกด้วย


Google Fact Check
Google Fact Check จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลนั้นๆ และทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเป็นข้อความเล็กๆ ผ่านการค้นหาของ Google เพื่อแสดงสถานะความน่าเชื่อถือของบทความนั้นๆ พร้อมทั้งมีการระบุถึงบุคคลที่ให้การรับรองนั้นด้วย นอกจากนั้นในแต่ละประเทศก็จะมีองค์การต่างๆ รวมทั้งสำนักข่าวให้การรับรองอีกด้วย

Google Fact Check
และเพื่อไม่ให้การใช้งาน Google เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไป Google Fact Check นั้นจะไม่แสดงทุกข้อความการค้นหา ทว่าผู้ใช้งานเองจะต้องมีวิจารณญาณเองด้วยครับ

ไม่พบข้อมูล
กลับขึ้นด้านบน