Facebook Twitter
gPlus 

ETDA มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส


ข่าวไอที เพื่อแสดงความตั้งใจและให้ความตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ ETDA เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

ETDA
สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศนโยบายการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นธรรม

ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยคำนึงถึงด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสารสนเทศเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และสม่ำเสมอ

สร้างกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

สร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

สร้างกลไกในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม มีการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

โดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ETDA แสดงความพร้อมตอบรับนโยบายดังกล่าว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

กลับขึ้นด้านบน