Facebook Twitter
gPlus 

เผย!! 7 สายงานไอที รับกระแสยุคไทยแลนด์ 4.0


ข่าวไอที เผย!! 7 สายงานไอที รับกระแสยุคไทยแลนด์ 4.0

การเข้ามาของไทยแลนด์ 4.0 ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ หนึ่งในนั้นคือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร กลุ่มสายงาน IT จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน เพราะหลายองค์กรให้ความสำคัญ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผย ตำแหน่งสายงานไอทีที่ตลาดมีความต้องการ ดังนี้


เผย!! 7 สายงานไอที รับกระแสยุคไทยแลนด์ 4.0
1. Software / Application Developers ความต้องการในการผลิตซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชันยังมีการเติบโตอย่างต่อเรื่อง เนื่องจากหลายองค์กรมีการใช้งานของซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชันเฉพาะทางมากขึ้น คนกลุ่มนี้จึงเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท

2. Database & Analysis เมื่อกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้น ข้อมูลที่มีก็ย่อมมากขึ้นเป็นธรรมดา กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คนที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์ และใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการขององค์กร

3. Cloud Architectures การเติบโตของระบบ Cloud ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา หลายองค์กรเริ่มนำ Cloud เข้ามาประยุกต์ใช้กันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นงานในสายนี้ ซึ่งในอนาคต Cloud Architectures อาจจะมีบทบาทสำคัญภายในองค์กร เพราะการเข้ามาของระบบนี้จะช่วยเข้ามาทดแทนในหลากหลายสายอาชีพ ทำให้บริษัทลดต้นทุนในการจ้างพนักงานไปได้มาก

4.IT Business Analysis อาชีพลูกผสมระหว่างนักธุรกิจ และนักวิเคราะห์ระบบ IT ถือว่าเป็นอีกอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก เพราะตอบโจทย์ทั้งการวิเคราะห์และการบริหารเข้าด้วยกัน ในหลายองค์กรจะวางตำแหน่งของอาชีพไว้ในระดับผู้บริหารเนื่องจากมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างมาก ทำให้อาชีพนี้มีฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน

5.E-Commerce ยังคงเป็นสายงานที่มีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพราะจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงการมาของการใช้งาน E-Payment ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย การใช้งานบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน E-Commerce จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

6.Cybersecurity Professionals จากหลายเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีไปในทางที่ผิด เช่น การเข้าค้นระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อย่างผิดกฏหมาย หรือการใช้กลโกงในการหลอกลวงผู้อื่น ทำให้ทางองค์กรเองจำเป็นต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัย ที่รัดกุมมากชึ้น

7.Infrastructure ความต้องการผู้ที่มาวางโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ภายในองค์กรยังมีความต้องการสูงมาก โดยเฉพาะในด้านระบบเครือข่าย สายงานนี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งถ้ามีทักษะในด้านการวิเคราะห์ หรือ Infrastructure Analysis เพิ่มเข้ามาด้วยจะทำให้ได้เปรียบมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าสายงานอาชีพ IT มีการเติบโตอยุ่ตลอดเวลา ดังนั้นคน IT จำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูนความรู้ รวมไปถึงหาเทคนิคใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน หากเราสามารถทำได้เราก็จะสามามารถทำงานได้หลากหลายและเป็นที่ต้องการตัวในหลายๆ องค์กร

กลับขึ้นด้านบน