TECHNOLOGY UPDATE :

ทีโอที เปิดโครงการ TYC แห่งที่ 2

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เดินหน้าโครงการเปิด TOT Young Club หรือ TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2559 ที่ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ TYC โดยนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ. ทีโอที ร่วมกับ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายสิทธิชัย ประทีปแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม ว่าที่ร้อยตรีโจทย์ แดงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมผู้บริหาร พนักงาน บมจ.ทีโอที เยาวชนและครูโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว


ทีโอที เปิดโครงการ TYC “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” แห่งที่ 2 ที่ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว
นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ในปี 2559 ทีโอที ได้ดำเนินโครงการ TOT Young Club ตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ทีโอที ได้เห็นชอบให้ ทีโอที ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ (Digital Economy) เพื่อสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม และให้บริการสาธารณะเพื่อประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ ซึ่งในการดำเนินงานของ ทีโอที จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเอื้อให้เกิดการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยภาคประชาชน และชุมชนจะเป็นผู้ร่วมกันช่วยผลักดันการพัฒนาซึ่งจะส่งเสริมนำความรู้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศต่อไป ทั้งนี้โครงการ TOT Young Club ดำเนินการภายใต้แนวคิด TYC"เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยปี 2559ทีโอที ตั้งเป้าจัดกิจกรรม 11ชุมชนใหม่ ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล ,ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว ,ชุมชนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ,ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จ.ตรัง ,ชุมชน อบต.ตรำดม จ.สุรินทร์, ชุมชนตลาดต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี ,ชุมชนศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ,ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ,ชุมชนบ้านม่วง จ.หนองคาย ,ชุมชนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร


ทีโอที เปิดโครงการ TYC “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” แห่งที่ 2 ที่ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว
สำหรับการจัดกิจกรรม TOT Young Club หรือ TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2559 ที่ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นชุมชนแห่งที่ 2 ของปี 2559 ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว เพื่อให้เยาวชนนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้การใช้ไอทีไปสนับสนุนช่วยชุมชน ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำการดูแลการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การเรียนรู้การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การถ่ายคลิป การตัดต่อและการนำเสนอคลิปวิดีโอ การตกแต่งออกแบบหน้าเว็บไซต์ การใช้ social media workshop เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนรวมถึงระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนออนไลน์ผ่าน TOT e-Commerce เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจ โดยชุมชนบ้านสุขสำราญ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นมีภูมิปัญญาในด้านเครื่องจักสานมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชน อาทิ ตะกร้าเชือกมัดฟาง ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตะกร้าพลาสติก ผ้าทอมือ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอสระแก้ว อาทิ เกพลิตาโพธิวิหาร (หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว) โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ที่จัดตั้งโดยมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตร และเป็นแหล่งที่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นต้น


ทีโอที เปิดโครงการ TYC “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” แห่งที่ 2 ที่ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สนับสนุนนักวิชาการและนักศึกษาในการให้ความรู้ด้าน ICT เป็นที่ปรึกษาของชุมชนเพื่อช่วยในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ICT องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษมสนับสนุนประสานงานและจัดให้มีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันภายหลังการอบรม สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนของชุมชนรวมถึงดูแลให้มีสถานที่พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ และโรงเรียนท่าเกษมพิทยา สนับสนุนและประสานงานในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนดำเนินการในการช่วยเหลือชุมชนได้อย่างยั่งยืน


ทีโอที เปิดโครงการ TYC “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” แห่งที่ 2 ที่ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว
ทีโอที ได้ดำเนินงานโครงการ TYC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเอื้อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทด้าน CSR ของ ทีโอที รวมถึงสนองนโยบายรัฐบาล สำหรับชุมชนเดิมในโครงการ TYC จำนวน 25 แห่ง ทีโอที ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการอบรมด้าน TOT e-Commerce ให้กับพนักงาน TYC Staff เพื่อนำไปต่อยอดให้กับเยาวชนในชุมชนเดิมทั้ง 25 แห่ง โดย ทีโอที ได้ให้ความรู้ในการจัดทำ Facebook Page ของชุมชนใหม่ทั้ง 11 ชุมชน และสำหรับชุมชนเดิมในโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน โดยในปี 2556-2557 ได้ดำเนินการ จำนวน 14 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรางไม้แดง จ.ราชบุรี ,ชุมชนบ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา, ชุมชนบ้านสำราญ จ.ขอนแก่น,ชุมชนบ้านกุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ,ชุมชนบ้านบอม จ.ลำปาง,ชุมชนบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก, ชุมชนบ้านเกาะบูโหลน จ.สตูล, ชุมชนบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ,ชุมชนบ้านดง จ.นครนายก ,ชุมชนบ้านช่องแสมสาร จ.ชลบุรี ,ชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี ,ชุมชนบ้านทรายขาว จ.ปัตตานี ,ชุมชนบ้านตะปอเยาะ จ.นราธิวาส และโครงการ Start Up Digital Economy ผ่านโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน ปี 2558 ได้ขยายชุมชนใหม่เพิ่มเติม จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ชุมชนคลองลัดมะยม กทม.,ชุมชนสามโคก จ.ปทุมธานี ,ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ,ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี ,ชุมชนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ,ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย ,ชุมชนเกาะลอย จ.เชียงราย ,ชุมชนลำพระยา จ.ยะลา ,ชุมชน ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา และชุมชนอ่างศิลา จ.ชลบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 28กรกฏาคม 2559

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: