Facebook Twitter
gPlus 

ซีดีจี – จีเอเบิล ร่วมกับ สจล. ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ


ข่าวไอที กลุ่มบริษัทซีดีจี และ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนกิจกรรมด้านไอที และจัดงานแข่งขันทางนวัตกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ หมายเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ภายใน 5 ปี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล


ซีดีจี – จีเอเบิล ร่วมกับ สจล. ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ
นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล กล่าวว่า "กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิลต่างมีพันธกิจและจุดมุ่งหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ทั้ง เทคโนโลยีบิ๊ก ดาต้า (Big Data Technology) ที่ช่วยรวบรวมอภิมหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในหลากหลายมิติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบสินค้าหรือบริการให้โดนใจผู้บริโภค เช่น การใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้ารวบรวมข้อมูลที่ได้จากจากซื้อขายหรือจากสังคมออนไลน์มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าชาวไทยให้เข้าไปซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แทนการไปซื้อด้วยตนเอง หรือ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) ที่นำแผนที่ความละเอียดสูงและข้อมูลเชิงตำแหน่งมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อทำให้เห็นสถานการณ์โดยรวมได้เป็นภาพชัดเจนและสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินการต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น การใช้จีไอเอสเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการขยายสาขาร้านค้า หรือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เมือง รวมถึงการใช้จีไอเอสเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในประเทศ เป็นต้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงสุดด้วยเช่นกัน แต่ในประเทศไทยยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นที่มาของบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้"

"โดยจุดมุ่งหมายของความร่วมมือครั้งนี้ คือการสร้างบุคลากรชั้นนำด้านไอทีที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรธุรกิจต่างๆ และสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อลดข้อจำกัดและไม่หยุดคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งเราเล็งเห็นว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาที่มีศักยภาพ จะเป็นพันธมิตรสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยไปพร้อมกับพวกเรา"

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า "เราเชื่อว่าเด็กไทยรุ่นใหม่หลายคนมีพลังที่จะเปลี่ยนโลก แต่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงออกมากเท่าที่ควร โดยเฉพาะนักศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ต้องการการสนับสนุนและเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาล ซึ่งกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิลได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการฉบับนี้จะเป็นการจุดประกายความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิลในการวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อสาธารณะในอนาคต"

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิลจะสนับสนุนงานศึกษาวิจัยเชิงนวัตกรรมด้วยการให้ใช้วัสดุหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ รวมถึงให้งบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตลอดจนร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ 'Data Science & Business Analytics' และสนับสนุนกิจกรรม IT Open House 2016 เพื่อโปรโมทหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดอบรมความรู้ในการนำเทคโนโลยีจีไอเอสไปใช้กับโทรศัพท์มือถือ รวมถึงจัดการแข่งขัน Mobile App Challenge และโครงการ Entrepreneurship Program ที่เป็นการฝึกนักศึกษาให้ลงสนามจริงด้วยการมอบโจทย์จากองค์กรธุรกิจจริงๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานกับองค์กรเอกชนภายนอกหลังสำเร็จการศึกษา"

"เมื่อเราสามารถพัฒนา 'คน' ให้เก่งแล้ว คนจะใช้ความสามารถไปพัฒนา 'ธุรกิจ' ให้มีความก้าวหน้า และเมื่อธุรกิจก้าวหน้าจะนำไปสู่การพัฒนา 'ประเทศ' ให้ทัดเทียมต่างประเทศได้ในที่สุด โดยเรามุ่งหวังว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นเสมือนศูนย์รวมการผลิตบุคลากรชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ วงการการศึกษา และประเทศชาติในยุคดิจิทัลต่อไป" นายนาถกล่าวปิดท้าย

กลับขึ้นด้านบน