Facebook Twitter
gPlus 

ก.ไอซีที กับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 เรื่อง จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ ว่า ในการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือการกำหนดนโยบายและบริหารงานในระดับประเทศของรัฐบาลนั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งล้วนมีโครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกัน และมีความซ้ำซ้อน โดยเฉพาะข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมของรัฐ เช่น การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล การลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัย การประมูลสินค้าเกษตรโดยใช้สัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกร หรือการจัดส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันข้อมูลสำคัญเหล่านี้มีการจัดเก็บกระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงาน ทั้งภายในกระทรวงเดียวกันและต่างกระทรวงกัน ด้วยรายละเอียดข้อมูลและรูปแบบที่จัดเก็บต่างกัน เช่น ข้อมูลผู้อยู่ในวัยศึกษาจัดเก็บที่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อยู่ในวัยทำงานจัดเก็บที่หน่วยงานของกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ข้อมูลเกษตรกรจัดเก็บที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข้อมูลการรักษาพยาบาลจัดเก็บที่กระทรวงสาธารณสุข และกองทุนที่ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ เป็นต้น

“จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน โดยการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลธุรกรรมร่วมกันได้ รวมทั้งต้องมีการกำหนดกระบวนการสนับสนุนเพื่อบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้นๆ ด้วย และเพื่อให้การจัดทำมาตรฐานข้อมูลธุรกรรมสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องมีการสำรวจรายละเอียดและศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้กรอบแนวทางบูรณาการข้อมูลภาครัฐด้วยการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมระหว่างระบบ TH e-GIF และกรอบการจัดทำระบบทะเบียนกลาง Web Services ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (UDDI Registry for e-Gov) โดยเริ่มจากการจัดทำแผนที่ข้อมูลสำคัญ เพื่อเป็นแผนที่นำทางที่สามารถสร้างความชัดเจนในการลำดับความสำคัญการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ ทั้งในระดับภาครัฐสู่ภาครัฐ (G2G) ภาครัฐสู่ภาคประชาชน (G2C) และภาครัฐสู่ภาคธุรกิจ (G2B) ” นายธานีรัตน์ กล่าว

ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้มีการดำเนินโครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 4 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ในการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 3 ปี และระยะยาว 5 ปี รวมทั้งจัดทำมาตรฐาน และกระบวนการเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF ตลอดนจัดทำเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

“เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามแนวทาง TH e-GIF กระทรวงฯ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้นโครงการ ฯ ในหัวข้อ “จากกรอบสู่แผนการปฏิบัติ” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลไปพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น“ นายธานีรัตน์ กล่าว

กลับขึ้นด้านบน