Facebook Twitter
gPlus 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืน


ข่าวไอที นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กล่าวว่า เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ PEA ให้ความสำคัญมาก ในปีที่ผ่านมา PEA สามารถลดความรุนแรงของการประสบอุบัติเหตุในการทำงานได้ดีที่สุดเท่าที่เคยเก็บข้อมูลมา และจะร่วมกันปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัยและในที่สุดจะอยู่ในใต้จิตสำนึกของการทำงาน ในปี 2560 จึงกำหนดให้เป็น "ปีแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืน" พร้อมกันนี้ยังมีนโยบายให้ทุกการไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าจุดรวมงานทุกแห่งเข้าสมัครร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2560 ของกระทรวงแรงงาน

สำหรับการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม เป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำของโลกมุ่งเน้นเป็นลำดับต้นๆ PEA ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ประกาศในปีนี้ โดยในนโยบาย 4.0 มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่และนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ขององค์กร จนเป็น PEA BRAND ให้ได้ในปี 2560 และมีนโยบายผลักดันงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบ้านสมาร์ท กฟภ. หรือ PEA Smart Home มีความทันสมัยรองรับกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องการความสะดวกสบาย มีการใช้พลังงานทดแทน Solar Rooftop ช่วยในการผลิตไฟฟ้าใช้งานเอง รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) และมีการบริหารจัดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมวิศวกรของฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นผู้พัฒนา Software ในการบริหารจัดการเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาเอง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายผลต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต"

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะก้าวต่อไปเพื่อมุ่งสู่การเป็นไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) ด้วยนโยบาย "พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี" ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานที่รองรับยุคดิจิทัล มีมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ มีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ

กลับขึ้นด้านบน