Facebook Twitter
gPlus 

กระทรวงไอซีที จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016


ข่าวไอที : ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาระสำคัญของแผนมุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ โดยกระทรวงไอซีทีจะดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1 ปี 6 เดือน, 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ซึ่งการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาทุกภาคส่วนและเตรียมสร้างคนให้พร้อมไปด้วยกัน ดังนั้น กระทรวงไอซีทีและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้รวมพลังกันจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016
วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(digital economy) ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ รวมทั้งเปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (digital Thailand) ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการขยายเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัล (digital opportunity) ในประเทศไทย รวมถึงถ่ายทอดนโยบาย ประสบการณ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของต่างประเทศและองค์กรชั้นนำต่างๆ ผ่านรูปแบบการสัมมนาวิชาการ การจัดงานนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจที่นำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศ โดยคาดว่าทั้ง 3 วันจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้ว่าเรื่องของดิจิทัลเป็นเรื่องใกล้ตัวและกำลังแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยภายในงานจะจัดโซนพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ ส่วนโซนนิทรรศการแบ่งตามรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

1. โซน Connectivity ประกอบด้วย
· Smart Infrastructure
· Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ
· Smart Mobility


2. โซน Digital Economy ประกอบด้วย
· e-Commerce
· e-Tourism
· Digital Manufacturing/ Industry 4.0
· Digital Content
· Digital Innovation
· Smart Farm


3. โซน Digital Society ประกอบด้วย
· Digital Education
· Digital Health
· Digital Life


4. โซน Digital Government
การแสดง Digital Services และเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐบาลดิจิทัล และ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล นำไปสู่การอำนวยความสะดวก แก่ทุกภาคส่วน

5. โซน Digital Workforce
การเตรียมความพร้อมเรื่องของทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง ทั้งในบริบทของผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Specialist) และการเสริมทักษะด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรทั่วไป (Non IT)

6. โซน Digital Trust ประกอบด้วย
· Digital Payment
· Cyber Security

ภายในงาน กระทรวงไอซีทียังได้รับความร่วมมือจาก บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ TRUE, IBM, AIS, DTAC, TOT, กสทช, Huawei, Minebea, Lazada, NECTEC, Microsoft, Intel และSamsung เป็นต้น ซึ่งได้นำผลงานและนวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดง รวมถึงการเปิดตัวโครงการ Digital Startup ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีที ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดตั้ง "เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการดิจิทัล" เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.digitalthailand.in.th

"นอกจากการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการการนานาชาติแล้ว ในช่วงพิธีเปิดงานวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐากถาพิเศษ ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดตัวและรวมพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริงที่มาร่วมกันฉายภาพในปัจจุบันให้เห็นว่า วันนี้ประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านใดบ้างอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น รวมทั้งการฉายภาพอนาคตของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานได้รับรู้และเข้าใจถึงภาพของประเทศไทยในอนาคตกับการก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์นั้นมีทิศทางอย่างไร และยังสามารถนำนวัตกรรมต่างๆ ที่แสดงในงานมาประยุกต์ใช้และต่อยอดอย่างสร้างสรรค์กับชีวิตประจำวันที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่นับวันจะมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับตัวเองได้ตลอดเวลา" รมว.ไอซีที กล่าวในที่สุด

กลับขึ้นด้านบน